Είστε εδώ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», που εδρεύει στην οδό 25ης Αυγούστου αρ. 17, 71202, Ηράκλειο Κρήτης και η οποία καλείται στο εξής “Διοργανωτής”, θα διοργανώσει και θα υλοποιήσει διαγωνισμό με τίτλο «Στις κυκλάδες με το Σήφη» (στο εξής «Διαγωνισμός»], με συγκέντρωση των έγκυρων συμμετοχών στην πλατφόρμα 
http://www.stiskykladesmetiminoan.com (στο εξής «hub»)

Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού συνεργάζεται με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FOREST VIEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (Αγίου Κων/νου αριθ. 47, Μαρούσι) (στο εξής η «Aνάδοχος»).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (CONCEPT) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο Διαγωνισμός θα έχει διάρκεια δυο (2) μηνών αρχής γενομένης από την 02/07/2018 μέχρι την 31/08/2018 (ημερομηνία εξαργύρωσης των δώρων του Διαγωνισμού). Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, θα πρέπει ο χρήστης να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Πρώτο βήμα οι χρήστες, θα κληθούν να κάνουν εγγραφή συμπληρώνοντας τα εξής στοιχεία: Όνομα Επώνυμο και Εmail τους ή μέσω του Facebook .

Δεύτερο βήμα της συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι ο χρήστης να ανεβάσει μια πρόταση «tip» αναφορικά με προτεινόμενα μέρη, καταστήματα, παραλίες κτλ για ένα από τα νησιά Μύκονο, Σαντορίνη, Ίο και Πάρο. Η πρόταση μπορεί να έχει τη μορφή απλού κειμένου ή να αποτελείται από κείμενο και φωτογραφία.  Μετά την ανάρτηση της πρότασης, ο χρήστης θα λαμβάνει ενημερωτικό email «thank you for your email» όπου θα ειδοποιείται ότι η πρότασή του θα ανέβει στο «hub» μετά από επεξεργασία. H πρότασή του θα ανεβαίνει στο τμήμα του hub όπου είναι συγκεντρωμένες οι προτάσεις με hashtag #helpsifis.

Απαραίτητο βήμα για την έγκυρη συμμετοχή του χρήστη είναι να έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθώς και την Πολιτική Προστασίας δεδομένων του Διοργανωτή.

Ολοκληρώνοντας τα ανωτέρω βήματα ο χρήστης μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση.

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, πριν την κλήρωση και μετά την ανάρτηση της πρότασης του ο χρήστης θα  λάβει ένα ενημερωτικό email στο e-mail το οποίο θα έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, με το οποίο θα ενημερώνεται ότι ο «Σήφης» έχει δημιουργήσει για εκείνον Video-Μαντινάδα για να τον ευχαριστήσει για τη πρόταση που υπέβαλλε.  
Το ενημερωτικό e-mail που θα λαμβάνει ο χρήστης θα  περιέχει σύνδεσμο «link» που οδηγεί σε συγκεκριμένο τμήμα του «hub» με τη Video-Μαντινάδα που θα έχει διαμορφωθεί για τον χρήστη. Η σελίδα με τη video-μαντινάδα του χρήστη θα προσφέρει τη δυνατότητα κοινοποίησης στο Facebook εφόσον ο χρήστης το επιλέξει.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 2 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α) είναι υπαρκτά φυσικά πρόσωπα 

(β) έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και  έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα

(γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(δ) έχουν εγγραφεί ως μέλη στο «hub», δηλώνοντας Όνομα, Επώνυμο, email, και προαιρετικά κινητό τηλέφωνο, ο λογαριασμός τους είναι ενεργός, τηρεί όλους τους όρους του «hub» και δεν έχει δεσμευτεί για οποιονδήποτε λόγο

Ή

(ε) έχουν εγγραφεί στο hub ως μέλη μέσωFacebook,  ο λογαριασμός τους είναι ενεργός, τηρεί όλους τους όρους του Facebook και δεν έχει δεσμευτεί για οποιονδήποτε λόγο

2. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Διοργανωτή ή σε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση,
(β)είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία της FOREST VIEW ή σε εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τη FOREST VIEW
(γ) είναι συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού ή σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α), (β), καθώς και όσοι έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα.

(δ) στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Όρος 1) ή ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού του (Όρος 2), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης από μέρους του οποιουδήποτε των παρόντων Όρων και/ή των όρων λειτουργίας του «hub» ή σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης δραστηριότητας από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου, του «hub» ή διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης πράξης βλαπτικής για τα συμφέροντα του Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει και την επιστροφή κάθε Δώρου ή άλλης ωφέλειας που θα έχει ήδη καρπωθεί αυτός εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα εκκινήσει την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 (στο εξής «Έναρξη του Διαγωνισμού»). Στο Διαγωνισμό επιτρέπεται συμμετοχή από αυτή την ημέρα και ώρα και μέχρι την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 24:00 (στο εξής «Λήξη του Διαγωνισμού»), με την επιφύλαξη του όρου 12 περί τροποποίησης του Χρονοδιαγράμματος του Διαγωνισμού. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα / πραγματοποιθείσα.

5. ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κάθε φυσικό πρόσωπο-χρήστης έχει δικαίωμα μίας μόνον συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ανάρτηση περισσότερων προτάσεων ή φωτογραφιών/κειμένων κτλ. από τον ίδιο χρήστη (με το ίδιο ή διαφορετικά ids/accounts) δεν συνεπάγεται περισσότερες της μίας συμμετοχές. Ο κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει στην Κλήρωση με ένα μόνο προφίλ χρήστη και να κερδίσει μία μόνο φορά. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες συμμετοχές στον Διαγωνισμό με τον ίδιο χρήστη δεν θα προσμετρώνται ως περισσότερες συμμετοχές αλλά ως μία και μοναδική.

6. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΔΩΡΑ
(α) Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 ώρα 14:00

  • Δευτέρα 06 Αυγούστου 2018 ώρα 14:00

  • Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 ώρα 14:00

  • Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 ώρα 14:00

μέσω του αδιάβλητου ηλεκτρονικού μέσου random.org, που εξασφαλίζει το τυχαίο της ανάδειξης των προσώπων που θα κερδίσουν τα δώρα. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την οριζόμενη ημέρα και/ή ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της Κλήρωσης με σχετική ανακοίνωσή του στο hub ή/και στη Σελίδα του Διοργανωτή.
(β) Από την πρώτη Κλήρωση θα αναδειχθούν οκτώ (8) τυχεροί [στο εξής «Νικητές»] ενώ από την δεύτερη μέχρι τέταρτη θα αναδεικνύονται δυο (2) κάθε βδομάδα που θα κερδίσουν τα Δώρα, ήτοι συνολικά θα αναδειχθούν δέκα έξι (16) Νικητές και συγκεκριμένα:

  • 16 συμμετέχοντες θα κερδίσουν από 2 διπλά εισιτήρια της γραμμής Ηράκλειο-Σαντορίνη-Πάρος-Ίος– Μύκονος με επιστροφή με τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται από τα πλοία του Διοργανωτή, η χρήση των οποίων θα πρέπει να γίνει από κοινού και από τα 2 πρόσωπα την ίδια ημερομηνία και για το ίδιο προορισμό/ ταξίδι.

 (γ)Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα μεταπώλησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών σε τρίτους ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

(δ) Tα Δώρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ταξίδια μέχρι 30/09/2018.

 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

(α)Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει κάθε χρήστη- Νικητή για την ανάδειξή του εντός 48ωρών από τη διεξαγωγή της κάθε Κλήρωσης μέσω σχετικής ανάρτησης στο hub και στη Σελίδα του Διοργανωτή με ξεχωριστό Post και μέσω προσωπικού email μηνύματος στο email που θα έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Τα Δώρα θα αποστέλλονται κατόπιν έγγραφης συνεννόησης με τους Νικητές. O Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να αναρτήσει τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο) των Νικητών.

(β) Το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 στις 24:00,κάθε Νικητής θα πρέπει να έχει αποδεχθεί το Δώρο δηλώνοντας την Φράση «Αποδέχομαι το Δώρο» η οποία μπορεί να γίνει μέσω προσωπικού μηνύματος μέσω email στη διεύθυνση email ([email protected] ) γράφοντας στο email τη φράση «Αποδέχομαι το Δώρο». Ακολούθως, θα επικοινωνεί ο Διοργανωτής μαζί του για να λάβει όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία ταυτοπροσωπίας καθώς και τα στοιχεία του δευτέρου προσώπου και τη διεύθυνση αποστολής του Δώρου
(γ) Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω προθεσμίας από την ανακοίνωση της περιόδου (α) του παρόντος Όρου, ο Νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή ή δεν αποστείλει στον Διοργανωτή το ανωτέρω απαντητικό μήνυμα [βλ. (β) του παρόντος Όρου] για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των τυχερών και ανωτέρας βίας), το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που Νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή δεν συνεργασθεί για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας της δικής του ή του δεύτερου προσώπου ή δεν χορηγήσει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο(β) του παρόντος Όρου ή ακυρωθεί η συμμετοχή για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.

(δ) Οι Νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωσή τους μέσω της ανακοίνωσης της περιόδου (α) του παρόντος Όρου. Ο Διοργανωτής δεν υποχρεούται να προβεί σε περαιτέρω προσωπική ή άλλη ενημέρωση των Νικητών ούτε να αναζητήσει αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το δικαίωμα λήψης Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της περιγραφόμενης στον παρόντα Όρο διαδικασίας αποδοχής αυτού.
(ε) Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κάποιο ή κάποια Δώρα μείνουν αδιάθετα, αυτά τίθενται στη διάθεση του Διοργανωτή, ο οποίος δύναται να τα αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του.

(ζ) Η αποστολή των Δώρων θα γίνεται από το Διοργανωτή με courier και χωρίς επιβάρυνση των Νικητών, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Διοργανωτή. Η αποστολή θα γίνεται στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο Νικητής κατά το στάδιο αποδοχής του Δώρου ω; ανωτέρω. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής και o FOREST VIEWσε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Δώρου μετά την αποστολή του ή σε περίπτωση μη παράδοσης αυτού στον Νικητή ή σε περίπτωση μη παραλαβής του από τον Νικητή.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων χρηστών στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, για την οποία και φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη και το σχετικό κόστος. Ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW, ουδεμία ευθύνη φέρουν και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν σχετικά με την εξασφάλιση και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων χρηστών στο διαδίκτυο ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στη Σελίδα του Διοργανωτή επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) ή των οικείων διακομιστών (servers), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ανωτέρω αιτιών. Ομοίως, ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη η πρόσβαση στο διαδικτυο, η ανάρτηση περιεχομένου σε αυτό και/ή η πρόσβαση στη Σελίδα του Διοργανωτή. Σε ουδεμία περίπτωση ο Διοργανωτής και η FOREST VIEWθα φέρουν ευθύνη για τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού για λόγους spam ή για λόγους αλλαγής των Όρων Λειτουργίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κείμενο εκτός της σφαίρας επιρροής τους. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW δεν εγγυώνται ότι το hub Και ιστοσελίδα του Διοργανωτή του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των χρηστών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιϊκού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά/κακόβουλα προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW δεν ευθύνονται για:
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο ενδιαφερόμενος από τις επιλογές και το περιεχόμενο του hub και  της ιστοσελίδας του Διοργανωτή του Διαγωνισμού, την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.- για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του ενδιαφερόμενου δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε περιπτώσεις αυτού του είδους ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις ενδεχόμενες συνέπειες.

8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό μόνον για πράξεις ή παραλείψεις τους οφειλόμενες σε δόλο ή βαριά αμέλεια, ρητώς εξαιρουμένης πάσης ευθύνης εξ ελαφράς αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής ή η FOREST VIEW για έμμεση ζημία ή διαφυγόντα κέρδη οποιουδήποτε προσώπου. Τυχόν έτεροι περιορισμοί της ευθύνης του Διοργανωτή ή της FOREST VIEW που προβλέπονται στους παρόντες όρους ή στο νόμο εξακολουθούν ισχύοντες παράλληλα με εκείνους του παρόντος Όρου.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις του Διοργανωτή ή/και της FOREST VIEW, καθώς και στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην Σελίδα του Διοργανωτή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.
Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων/χρηστών στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του hub και της ιστοσελίδας του Διοργανωτή οποιοδήποτε έργο τρίτου.
Τέλος, οι συμμετέχοντες παραιτούνται ανεπιφύλαχτα από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις/φωτογραφίες που θα αναρτήσουν ως συμμετοχή στο Διαγωνισμό χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε είδους αποζημιώσεως.

 10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α. Ο Διοργανωτής αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες χορηγούν με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, βάσει της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ο Διοργανωτής εφαρμόζει. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα ζητώνται στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος του Διοργανωτή να ταυτοποιήσει τους νικητές του Διαγωνισμού, το δε email είναι απαραίτητο για την επικοινωνία του Διοργανωτή με τους συμμετέχοντες αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό (συμμετοχή και επικοινωνία αναφορικά με τις αναρτήσεις τους, συμμετοχή στην κλήρωση, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αποστολή δώρου κτλ.) (ο «σκοπός»). Επομένως τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται αποτελούν τα απολύτως απαραίτητα αναφορικά με το σκοπό. Προαιρετικά μπορούν οι συμμετέχοντες να δηλώσουν και το τηλέφωνο τους για τον αποκλειστικό σκοπό της επικοινωνίας μαζί τους για ζητήματα που αφορούν στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.  Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την αποστολή των δώρων τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν και δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορική επικοινωνία του Διοργανωτή ή η Ανάδοχος.

β. Ο Διοργανωτής ενημερώνει το κοινό ότι ο ίδιος, η Ανάδοχος ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν τα προσωπικά δεδομένα που θα αποστείλουν οι συμμετέχοντες αποκλειστικά για το σκοπό. Η αποδοχή των όρων συνεπάγεται την συγκατάθεση του συμμετέχοντος για την ως άνω χρήση των στοιχείων αυτών.

Η Ανάδοχος επεξεργάζεται για λογαριασμό του Διοργανωτή τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλώσουν οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης  και για κανένα άλλο σκοπό, οπότε με την ολοκλήρωση του σκοπού θα τα διαγράψει όλα τα δεδομένα και δε θα τηρί επεξεργάζεται κανένα προσωπικό δεδομένο των χρηστών/συμμετεχόντων.

β. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συναινούν σε οποιαδήποτε ενέργεια προβολής του Διαγωνισμού υλοποιηθεί από τον Διοργανωτή ή την Ανάδοχο για λογαριασμό του και παρέχουν προς τούτο τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και από τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία του προφίλ τους στο Facebook για τις ανωτέρω αιτίες, περιλαμβανομένης της ανάρτησης των ονοματεπωνύμων και λοιπών στοιχείων των Νικητών σε ιστοτόπους όπου αναρτώνται αποτελέσματα διαδικτυακών Διαγωνισμών.

γ. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω (12ακαι 12β) και να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2810399900, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Minoan Lines, 25ης Αυγούστου, 70200, Ηράκλειο Κρήτης.

δ. Ο παρών όρος επιβεβαιώνει τη Λήξη του Διαγωνισμού.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, εν όλω ή εν μέρει, να τροποποιήσει το Χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να μεταθέσει χρονικά την Έναρξη του Διαγωνισμού και/ή τη Λήξη του Διαγωνισμού ή τη Διεξαγωγή της Κλήρωσης και την ενημέρωση των Νικητών, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των Δώρων και του αριθμού των Νικητών),. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στο hub ή/και στη Σελίδα του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές μέσω της Σελίδας του Διοργανωτή. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής και η FOREST VIEW ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή και/ή της FOREST VIEW ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την πραγματοποίηση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και ο Διαγωνισμός διέπονται ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή/υλοποίησή τους από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς απορρέουσας ή σχετιζομένης με τους παρόντες όρους και το Διαγωνισμό, οποτεδήποτε και αν προκύψει, πριν την Έναρξη του Διαγωνισμού, κατά τη Διάρκεια αυτού ή μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, κατά ρητή συμφωνία παρέκτασης αρμοδιότητας.

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

(α) Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων.

(β) Η παράλειψη από τον Διοργανωτή να ασκήσει κάποιο δικαίωμα του άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

(γ) Οι επικεφαλίδες συμπεριλήφθηκαν στο παρόν μόνο προς διευκόλυνση και δεν χρησιμοποιούνται για να ερμηνευτεί οποιοσδήποτε όρος.

(δ) Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη σελίδα του Διοργανωτή στο facebook ( https://www.facebook.com/MinoanLines.gr/ )

(ε) Οι Όροι που εκ της φύσεώς τους ρυθμίζουν ζητήματα που εκτείνονται χρονικά και πέραν της Λήξης του Διαγωνισμού ή πρωτοεμφανίζονται μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, επιβεβαιώνουν αυτής. Ειδική μνεία γίνεται στο ότι επιβεβαιώνουν οπωσδήποτε της ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης και της απονομής των Δώρων οι Όροι 3,9,10,11,12,14.

14. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά άνευ άλλου τινός ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως ενδεχομένως τροποποιηθούν κατά τα οριζόμενα σε αυτούς, παραιτούμενου του συμμετέχοντος από κάθε δικαίωμα ή ευχέρεια προσβολής των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως.